Fordele ved Ajos' pavilloner

Pavilloner lejet hos Ajos lever op til kravene i nyeste bygningsreglement, hvilket betyder, at pavillonerne har et meget lavt energiforbrug og et lille CO2-udslip samtidig med, at de har en høj komfort for brugerne.

Ajos kan i princippet tilbyde nul-energi-bygninger opført af pavilloner Det betyder, at pavillonerne producerer lige så meget energi som de forbruger. Det er dog de færreste kunder, som vælger denne løsning, da der er flere omkostninger forbundet med denne type løsning. Og de ekstra omkostninger hænger ikke nødvendigvis sammen med behovet for en midlertidig bygning.

Ajos’ pavillonkoncept, der er udviklet i samarbejde med Scandi Byg, Danmarks største producent af Pavilloner, er overordnet set kendetegnet ved, at de

  • lever op til gældende bygningsreglement
  • er fleksible at indrette og bygningerne er nemme at udvide
  • kan opføres med mange forskellige slags facader
  • giver brugerne et godt indeklima og en høj komfort
  • er forberedt netværkstilslutning
  • er forberedt intelligent styring af elektriske komponenter
  • produceres i en bæredygtig produktion

Pavilloner der er fleksible at indrette og nemme at udvide

Pavillonerne er udstyret med fleksible skillevægge, der gør det nemt at indrette enhver bygning, hvad enten behovet er kontorlokaler, kantine, reception, børnehave, vuggestuebeboelseskoler eller andet.

De fleksible skillevægge kan placeres efter ønske, hvorfor indretningen af pavillonerne løbende kan tilpasses det aktuelle behov. Konceptet giver også mulighed for at opsætte glasvægge, fx i forbindelse med mødelokaler, kantineforhold eller i børnehaver og vuggestuer. De eneste pavilloner, som ikke umiddelbart kan ændres, er pavilloner med indbyggede trappemoduler eller brugsvandsinstallationer.

Den høje grad af fleksibilitet gør udnyttelsesgraden af pavillonerne tilsvarende høj. I mange tilfælde kan ønskede ændringer i indretningen udføres ved, at der flyttes rundt på de eksisterende skillevægge i stedet for at skulle leje flere pavilloner.

I sidste ende kan det fleksible pavillonkoncept, på grund af færre investeringer og transporter, gøres op i kroner og øre, og de færre transporter medfører også en mindre miljøbelastning samtidig med, at det øger sikkerheden i form af færre montager på matriklen.

Pavilloner kan opføres som en selvstændig bygning eller sammenbygges med en eksisterende bygning i én, to eller tre etager.

Opføres pavillonerne i mere end én etage kan kunden vælge indvendige og/eller udvendige trapper såvel som elevatorer kan installeres til at transportere brugerne op og ned i bygningen. Opføres bygningen i tre etager kræver gældende bygningsreglement, at der installeres elevator.

Muligheden for at skalere antallet af moduler op og ned (både i længde og højde) sammenholdt med de fleksible indretningsmuligheder giver et unikt antal anvendelsesmuligheder.

Pavilloner med mange forskellige slags facader

Pavillonerne er forberedt montage af mange forskellige slags facader. Derfor kan bygninger opført af pavilloner nemt komme til at ligne en hvilken som helst anden bygning.

Pavilloner med godt indeklima og en høj komfort

Indeklimaet er udviklet i forhold til at give brugerne en unik oplvelse af komfort.

Pavilloner opvarmes ved hjælp af vandbåren gulvvarme, der kan tilsluttes varmekilder som fx varmepumper, fjernvarme, el-opvarmning, kedelanlæg eller midlertidigt fjernvarmeveksleranlæg. Gulvvarmen gør, at der ikke forbrændes støv på radiatorerne samtidig med, at det skaber en rolig ventilation.

Desuden er bygningerne nemme at indrette, når der ikke skal tages hensyn til placeringen af radiatorer i rummene.

Det gode indeklima kommer også til udtryk ved, at der ikke er nogen nævneværdig rumklang i pavillonerne, idet alle materialer er valgt for at give brugerne den bedste komfort i forhold til lyd.

Pavilloner forberedt netværkstilslutning

Pavillonerne er forberedt tilslutning af stationære telefoner, fax og internet, og kabelkanaler til brug for edb-installationer m.m. er standard i pavillonerne. Det giver mulighed for hurtigt og nemt at installere en fælles netværksløsning, som både kan virke ved hjælp af kabler og/eller som Wi-Fi-løsning.

Pavilloner forberedt intelligent styring af elektriske komponenter

Pavillonerne er forberedt intelligent styring (KNX) af lys, varme, ventilation, solskærme, stikkontakter m.m., og uanset hvor mange pavilloner der bygges sammen foregår styringen fra én intelligent central. Pavillonbygningen kan endvidere opdeles i mange zoner, og hver zone kan konfigureres individuelt, således at bygningen kan styres både decentralt og centralt.

KNX er en verdensstandard for bygningsautomatik, og mere end 245 producenter leverer komponenter til KNX-systemet, hvilket giver tryghed og mulighed for teknisk brede løsninger. Installation sikrer, at der kun forbruges det absolutte minimum af energi, som kræves i en bygning – intelligent styring gør bygningen ”behovsstyret”.

Brugen af almindelige lyskontakter kan kombineres med dagslysstyring i nogle rum og pir-detektorer med lux-måler i andre rum, som tænder og slukker lyset efter bevægelse.

Varmestyring kan fx ske ved, at gulvvarmen styres via en motorventil på gulvvarmefordelingen. Motorventilen styres via et tryk, som styrer temperaturen i rummet. Pir-detektoren, der i forvejen anvendes til belysning, sørger for natsænkning, når der i en given tid ikke har været bevægelse i lokalet.

Hvis der opsættes flere decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding og en virkningsgrad, der er større end 85 % lever ventilationsanlægget op til kravene i BR15. Anlæggene kan desuden påmonteres by-pass for indblæsning af undertempereret udeluft.

Ventilationsenhederne styres af tilstedeværelses- og CO2-sensorer i de lokaler, hvor det relevant. Vælges denne løsning går natsænkning af ventilationsanlægget automatisk i gang samtidig med, at ubenyttede lokaler i dagtimerne ikke bruger energi på ventilation. Det giver det lavest mulige energiforbrug på ventileringsdelen.

Montering af intelligent styrede solskærme er primært relevant på den del af pavillonbyen, der er sydvest-vendt, og installationen af solskærme kan reducere energien fra solindfald med op til 90 %, hvorved et eventuelt kølebehov reduceres kraftigt. KNX-systemet giver mulighed for at styre solskærmene på mange forskellige måder fx ved at kombinere viden om temperatur med informationer fra en lokal vejrstation.

Pavilloner produceret i et bæredygtigt forløb

Alle pavilloner bygges af lyse og miljørigtige materialer i et bæredygtigt produktionsmiljø, og Ajos’ pavillonløsninger overholder altid Arbejdstilsynets krav til et godt inde- og arbejdsklima.

Pavillonerne produceres hos Scandi Byg a/s, et søsterselskab til Ajos, der er specialister i præfabrikeret modulbyggeri af høj kvalitet - de har solid erfaring i at producere optimale løsninger til offentlige og private.

Scandi Byg har licens til at bygge Svanemærket og tænker derfor bæredygtighed ind i hele forløbet omkring en pavillon. Lige fra indkøb af materialer, over produktionsfasen, til det tidspunkt, hvor pavillonerne transporteres til den endelige destination.

 

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies